[ขึ้นใหม่]ปั๊มเป็นเครื่องเย็บนี้เป็นสิ่งที่เป็นผีเสื้อฉัน