อยู่บ้านดึกนักเรียนนอนบ้านครูประจำชั้นและแอบกลางดึก